Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

BEL ONS  +31 626 00 65 76

contact@outdoor-skillz.com

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1
IN DEZE VOORWAARDEN WORDEN VERSTAAN

1. Buitensporttraining of buitenactiviteiten: alle sportieve of recreatieve activiteiten waarbij de deelnemer zich voornamelijk met spierkracht voortbeweegt, zowel indoor als outdoor.

2. Arrangement: door Outdoor Skillz, bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur van een outdoor trailer aan derden zonder begeleiding (trainer) of het geven van activiteiten icm de outdoor trailer onder begeleiding van een (trainer). Onder arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een trainer van Outdoor Skillz worden begeleid.

3. Eendaags arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door Outdoor Skillz wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 2 uur omvat.

4. Meerdaags arrangement: een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door Outdoor Skillz worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.

5. Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door Outdoor Skillz wordt aangeboden. Dit zijn meestal sportieve en/of actieve recreatievormen. In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door Outdoor Skillz wordt verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld zijn: de verhuur van materiaal of de bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats.

6. Outdoor Skillz: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen en/of activiteiten en/of diensten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.

7. Vertegenwoordiger van Outdoor Skillz: degene die uit naam van Outdoor Skillz optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van een activiteit (ook wel: instructeur, trainer of reis(bege)leider).

8. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Outdoor Skillz zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het eenmalig leveren van een arrangement en/of activiteit voor een bepaalde tijdsduur of binnen een bepaalde tijdsperiode.

9. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf, dan wel ten behoeve van derden, een overeenkomst sluit met Outdoor Skillz of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van Outdoor Skillz.

10. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.

11. Aanvang: bij arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (eerste) dag van het programma.

12. Eind(e): bij arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (laatste) dag van het programma of zoveel eerder dat de activiteiten stoppen.

13. Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement, de activiteiten of diensten die door Outdoor Skillz geleverd worden.

ARTIKEL 2
WERKINGSSFEER

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, trainingen, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Outdoor Skillz gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

2. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Outdoor Skillz of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van Outdoor Skillz of door het betalen van het verschuldigde tarief.

3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van Outdoor Skillz, tenzij Outdoor Skillz en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen.

4. Outdoor Skillz is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als Outdoor Skillz deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

ARTIKEL 3
TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

1. leder aanbod van Outdoor Skillz is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met Outdoor Skillz aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat Outdoor Skillz mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per email) het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van Outdoor Skillz of het boekingskantoor een schriftelijke (c.q. per email) bevestiging van de overeenkomst.

2. De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van Outdoor Skillz. Outdoor Skillz zal hierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, welk minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag of percentage als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van Outdoor Skillz zijn niet bindend. Outdoor Skillz kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.

3. De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Outdoor Skillz of de vertegenwoordiger van Outdoor Skillz te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

4. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met Outdoor Skillz is jegens Outdoor Skillz hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

5. De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van Outdoor Skillz een geldig identificatiebewijs te tonen.

ARTIKEL 4
BETALING

1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een van te voren bepaalde aanbetaling van de totale kosten van de activiteit(en) te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen in de boekingsovereenkomst.

2. Het restant van de kosten van de activiteit(en) zal moeten worden voldaan voor datum van aanvang van de activiteit, of op een ander overeengekomen moment.

3. Betalingstermijn van facturen is 14 dagen.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn of onvolledige betaling wordt een aanmaning verstuurd. Per aanmaning wordt 17,50 euro in rekening gebracht.

5. Niet of onvolledig betaalde facturen worden ter incasso uit handen gegeven aan een gerechtelijk incassobureau. De kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 5
PRIJS

1. Outdoor Skillz brengt aan de opdrachtgever een offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement en/of activiteit. Outdoor Skillz is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.

2. De prijs in publicaties en offertes geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven. 3. Outdoor Skillz behoudt zich het recht voor tot 20 dagen voor aanvang de prijs met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, wisselkoersen of de verschuldigde heffingen. Outdoor Skillz is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen.

4. Indien Outdoor Skillz besluit de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever het recht de prijswijziging af te wijzen. De opdrachtgever dient Outdoor Skillz zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing.

5. Indien de opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft Outdoor Skillz de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op teruggave of kwijtschelding van het verschuldigde bedrag of, indien de reis of het arrangement reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

6. Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt Outdoor Skillz de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is overeengekomen.

7. Outdoor Skillz mag bij aanvang van het arrangement of de activiteit een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Outdoor Skillz verschuldigd is.

ARTIKEL 6
WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever kan Outdoor Skillz tot 28 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien Outdoor Skillz niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen. Ter zake van organisatiekosten is opdrachtgever € 25,- plus eventuele communicatiekosten aan Outdoor Skillz verschuldigd. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.

2. Een deelnemer die verhinderd is om aan het arrangement deel te nemen kan zich – na door deelnemer daartoe verkregen toestemming van de opdrachtgever – door een ander laten vervangen.

ARTIKEL 7
ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.

2. De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel een schriftelijke (c.q. per email) mededeling aan Outdoor Skillz. De datum van ontvangst van de mededeling (c.q. email) door organisator geldt als annuleringsdatum. Pas na bevestiging aan de opdrachtgever door Outdoor Skillz is de annulering definitief.

3. Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan Outdoor Skillz in:
1. Tot 30 dagen voor aanvang: 10% van de arrangementsprijs;
2. Van 30 tot 7 dagen voor aanvang: 35% van de arrangementsprijs;
3. Binnen 7 dagen (mei t/m oktober) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs. Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.

ARTIKEL 8
WIJZIGINGEN DOOR Outdoor Skillz

1. Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is Outdoor Skillz gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal Outdoor Skillz de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld meedelen.

2. De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 8.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomen of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan Outdoor Skillz melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.

3. Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Outdoor Skillz zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnenactiviteiten vinden in ieder geval doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens Outdoor Skillz niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid. 4. De uitvoering van het overeengekomen is afhankelijk van plaatselijke (weer)omstandigheden. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door Outdoor Skillz zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van Outdoor Skillz heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

ARTIKEL 9
OPZEGGING DOOR Outdoor Skillz

1. Outdoor Skillz heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers.

2. Outdoor Skillz heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. Outdoor Skillz is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging optie hoogte te stellen.

3. Bij opzegging door Outdoor Skillz wegens de in 9.2 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. Outdoor Skillz zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.

4. Indien Outdoor Skillz besluit een reeds in gang zijnd arrangement of activiteit wegens de in 9.2. genoemde omstandigheden te onderbreken, is hij verplicht zich in te spannen voor een veilige terugkeer van de deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor de deelnemer, indien Outdoor Skillz zich door voortijdige terugkeer aanzienlijke kosten bespaart heeft de deelnemer recht op zijn deel hiervan.

5. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven de Outdoor Skillz het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. Outdoor Skillz kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. Outdoor Skillz heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

ARTIKEL 10
VERPLICHTINGEN VAN Outdoor Skillz

1. Outdoor Skillz is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van Outdoor Skillz redelijkerwijs mocht hebben. Outdoor Skillz is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is Outdoor Skillz tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

2. De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van het land en de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.

ARTIKEL 11
VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

1. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Outdoor Skillz of de vertegenwoordiger van Outdoor Skillz te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan Outdoor Skillz.

2. De deelnemer wordt geacht voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate ongevallenverzekering af te sluiten.

3. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Outdoor Skillz of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

ARTIKEL 12
SCHADE EN VERLIES

1. De opdrachtgever is verplicht het ter beschikking gestelde materieel te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De opdrachtgever dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de opdrachtgever  voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Outdoor Skillz te worden gemeld.

2. In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de opdrachtgever verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Outdoor Skillz te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is opdrachtgever verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Outdoor Skillz te overleggen.

3 Indien de opdrachtgever verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Outdoor Skillz te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.

4. Bij diefstal of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de opdrachtgever zich de schade aan Outdoor Skillz te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de opdrachtgever zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/ of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Outdoor Skillz geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.). De opdrachtgever mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Outdoor Skillz. De opdrachtgever stelt Outdoor Skillz zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van Outdoor Skillz vereist. De opdrachtgever zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van Outdoor Skillz en wel in dezelfde staat als waarin de opdrachtgever het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Outdoor Skillz is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.

5. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Outdoor Skillz of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.

6. Outdoor Skillz behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet vooraf of bij aanvang van de activiteit duidelijk gemaakt zijn bij Outdoor Skillz via een mondelinge of schriftelijke afspraak.

7. Indien de deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer Outdoor Skillz in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.

8. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

ARTIKEL 13
AANSPRAKELIJKHEID VAN Outdoor Skillz

1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Outdoor Skillz zelf, is Outdoor Skillz niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

2. Outdoor Skillz is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan Outdoor Skillz kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

3. Outdoor Skillz is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

1. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

2. zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

3. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Outdoor Skillz en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Outdoor Skillz kunnen worden toegerekend.

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Outdoor Skillz, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

5. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement, training of activiteit onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Outdoor Skillz leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Outdoor Skillz onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

ARTIKEL 14
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

1. De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Outdoor Skillz aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

ARTIKEL 15
KLACHTEN

1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Outdoor Skillz of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door Outdoor Skillz vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Outdoor Skillz. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

3. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

ARTIKEL 16
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle door Outdoor Skillz te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3  Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Outdoor Skillz wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

4 . De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.